Chinese Journal of Chromatography
   Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Impact Factor   |   Indexed In   |   Aims and Scope   |   Download   |   Subscriptions   |   FAQ   |   Contact Us   |   Chinese
色谱
 
 
 
 
www.dicp.ac.cn
www.csciabs.org.cn
www.sepu.net
www.instrument.com.cn
www.chem17.com
www.analchem.cn
www.reagent.com.cn
 
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Determination of 50 pesticide residues in fruits by gas chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):917-924
MENG Zhijuan, HUANG Yunxia, ZHAO Limin, SUN Wenyi, FAN Sufang, LI Qiang, PAN Canping [Abstract] ( 517 ) [HTML 0 KB][PDF 4542 KB] (16)
2 [Determination of glyphosate, glufosinate, and main metabolite aminomethylphosphonic acid residues in dry tea using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):873-879
YE Meijun, LU Xiaolei, LIU Xiangzhen, ZHANG Haihua, DU Yingying, PAN Shengdong [Abstract] ( 452 ) [HTML 0 KB][PDF 1710 KB] (20)
3 [Application of covalent-organic frameworks in chromatography and sample pretreatment] 2018 Vol.36(11):1075-1080
YANG Chengxiong, YAN Xiuping [Abstract] ( 445 ) [HTML 0 KB][PDF 807 KB] (33)
4 [Tandem technologies in chromatographic analysis] 2018 Vol.36(9):842-849
LIU Yujian, DU Fuyou, LIU Zhimin, SI Xiaoxi, XU Zhigang [Abstract] ( 389 ) [HTML 0 KB][PDF 1609 KB] (34)
5 [Rapid determination of benzidine, picric acid, carbaryl, atrazine, and deltamethrin in surface water by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):866-872
ZHANG Ming, TANG Fangliang, XU Jianfen, ZHANG Wei, CHENG Xinliang, WANG Liqun [Abstract] ( 386 ) [HTML 0 KB][PDF 1428 KB] (14)
6 [Recent advances in the application of headspace gas chromatography-mass spectrometry] 2018 Vol.36(10):962-971
ZHANG Xi, LIU Weilun, LU Ya'nan, LÜ Yunkai [Abstract] ( 382 ) [HTML 0 KB][PDF 948 KB] (9)
7 [Simultaneous determination of 12 direct dyes in cosmetics by high performance liquid chromatography] 2018 Vol.36(9):904-910
PAN Cheng, WU Ling, XIE Yong, XU Wenqi, BAI Yang, HUANG Yonghui, HU Chaoyang [Abstract] ( 379 ) [HTML 0 KB][PDF 3705 KB] (22)
8 [Preparation of magnetic surface molecularly imprinted polymers for melamine and its application in milk samples] 2018 Vol.36(8):716-722
SUN Zhi'an, QI Yuxia, WANG Xia, ZHOU Yanqiang, GONG Bolin [Abstract] ( 376 ) [HTML 0 KB][PDF 3154 KB] (67)
9 [Determination of nine phthalate ester metabolites in human urine using ultra high performance liquid chromatography-tandem triple quadrupole mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):895-903
ZHANG Xu, QIU Tian, FU Hui, YANG Yanwei, ZHAO Feng, LIN Shaobin, HU Xiaojian [Abstract] ( 366 ) [HTML 0 KB][PDF 881 KB] (12)
10 [Determination of 125 veterinary drugs residues in eggs by QuEChERS-ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(11):1119-1131
FANG Congrong, GAO Jie, WANG Yuxin, ZHOU Shuang, ZHAO Yunfeng, CHEN Dawei, GUO Qilei [Abstract] ( 365 ) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (14)
11 [Simultaneous determination of 77 pesticide residues in eight kinds of herbal tea by liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):938-945
LAN Mengzhe, LIN Xu, LIU Yaqiong, WANG Haiming, CAO Xiaoyan [Abstract] ( 358 ) [HTML 0 KB][PDF 1649 KB] (15)
12 [Determination of 42 veterinary drug residues in common animal derived food by dispersive solid phase extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(9):880-888
QIN Ling, DONG Yalei, WANG Gangli, CAO Jin, DING Hong [Abstract] ( 358 ) [HTML 0 KB][PDF 878 KB] (15)
13 [Separation of eicosapentaenoic acid ethyl ester and docosahexaenoic acid ethyl ester by simulated moving bed chromatography] 2018 Vol.36(9):858-865
DONG Qing, LI Min, YANG Yiwen, BAO Zongbi, YANG Qiwei, ZHANG Zhiguo, REN Qilong [Abstract] ( 351 ) [HTML 0 KB][PDF 3105 KB] (12)
14 [Simultaneous rapid determination of 12 anti-allergic chemical drugs in Chinese traditional patent medicine and health food by supercritical fluid chromatography tandem mass spectrometry with solid phase extraction] 2018 Vol.36(9):889-894
YANG Zhi, PENG Yan, JIN Mengna, LIN Liqin [Abstract] ( 341 ) [HTML 0 KB][PDF 837 KB] (14)
15 [Simultaneous determination of monepantel and its metabolite residues in cow and sheep milk by solid phase extraction-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):752-757
WU Yingxuan, XIE Minling, YAO Yangxun, LAN Cao [Abstract] ( 340 ) [HTML 0 KB][PDF 867 KB] (21)
16 [Synthesis and application of a magnetic spiramycin-templated molecularly imprinted nanoparticle adsorbent] 2018 Vol.36(8):723-729
SUN Jiajia, ZHANG Feifang, LIANG Xinmiao [Abstract] ( 337 ) [HTML 0 KB][PDF 4314 KB] (44)
17 [Determination of migration of perfluorooctanoic acid and perfluorooctane sulfonic acid from food contact materials by ionic liquid-based dispersive liquid-liquid microextraction and ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):738-744
YAN Mengmeng, CHEN Meng, MENG Xianshuang, GUO Xiangyu, BAI Hua, MA Qiang, WANG Penglong, LEI Haimin [Abstract] ( 327 ) [HTML 0 KB][PDF 962 KB] (47)
18 [Research progress of micro-electro-mechanical systems micro gas chromatography columns] 2018 Vol.36(8):707-715
LUO Fan, FENG Fei, ZHAO Bin, TIAN Bowen, YANG Xuelei, ZHOU Haimei, LI Xinxin [Abstract] ( 323 ) [HTML 0 KB][PDF 5185 KB] (12)
19 [Simultaneous determination of 11 strobilurin fungicides in different vegetation types of soil by QuEChERS-ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):730-737
WANG Lu-fang, LI Chun-mei, XU Jiabin, LI Hui, SU Hang, WANG Jing, JIN Fen, ZHANG Yu [Abstract] ( 322 ) [HTML 0 KB][PDF 3218 KB] (11)
20 [Rapid determination of fipronil and its metabolite residues in eggs using ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):745-751
ZHANG Aizhi, LI Xiangjiang, WANG Zhiqiang, ZHANG Shufen, SONG Yue, CAO Lili, CAI Juemei, CHEN Linji [Abstract] ( 320 ) [HTML 0 KB][PDF 1612 KB] (32)
21 [Advances in the hyperbranched and poly amidoamine dendrimers grafting modification methods of chromatographic stationary phase] 2018 Vol.36(9):835-841
GUO Dandan, ZHU Yuefeng, ZHU Yan [Abstract] ( 319 ) [HTML 0 KB][PDF 1660 KB] (13)
22 [Determination of 11 synthetic musks in imported seafood by solid phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):795-802
QU Li, ZENG Jing, ZHAO Chaomin, SONG Weimin [Abstract] ( 301 ) [HTML 0 KB][PDF 1909 KB] (31)
23 [Determination of 28 exogenous medicines and endogenous components in herbal drink using high performance liquid chromatography] 2018 Vol.36(8):758-765
HE Jiawen, WEN Jiaxin, LAI Yuhong, CAO Yajing [Abstract] ( 300 ) [HTML 0 KB][PDF 895 KB] (13)
24 [Determination of 105 pesticide residues in vegetables by QuEChERS-liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(12):1211-1222
DENG Huifen, ZHANG Jianying, HUANG Ke, ZHONG Tiantian, LIN Limin [Abstract] ( 296 ) [HTML 0 KB][PDF 3123 KB] (10)
25 [Multi-column technologies in chromatographic analysis] 2019 Vol.37(2):123-131
WANG Xiaofei, SUN Kaiyue, ZHANG Bo [Abstract] ( 295 ) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (16)
26 [Simultaneous determination of 14 nutrients in vegetable oils by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(11):1140-1146
PENG Zumao, ZHU Li, DENG Mengya, ZHANG Xieguang, ZHENG Yuhui [Abstract] ( 290 ) [HTML 0 KB][PDF 1473 KB] (14)
27 [Advances on genotoxic impurities of sulfonate esters in pharmaceuticals] 2018 Vol.36(10):952-961
LIU Xuewei, LI Cheng, HAN Haiyun, ZHANG Wenpeng, CHEN Dongying [Abstract] ( 284 ) [HTML 0 KB][PDF 995 KB] (27)
28 [Determination of 16 phthalate acid esters in infant formula by gas chromatography-tandem mass spectrometry] 2018 Vol.36(8):786-794
XU Bingbing, LI Xiaomin, ZHANG Qinghe, ZHU Weihuang [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 2655 KB] (15)
29 [Determination of 25 preservatives in cosmetics by gas chromatography-tandem mass spectrometry] 2019 Vol.37(3):331-339
SUN Jing, TAN Li, CAO Ling, WANG Weiguo, FENG Youlong, HANG Taijun [Abstract] ( 277 ) [HTML 0 KB][PDF 873 KB] (24)
30 [Determination of amitraz and its metabolites in vegetables and fruits by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry] 2019 Vol.37(1):2-7
HUANG Juan, GUI Qianwen, GAO Ling, ZHANG Xiaoyan, SHEN Weijian, WU Bin, DING Tao [Abstract] ( 272 ) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (8)
?

Copyright © 2010 Editorial Office of Chinese Journal of Chromatography, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS   辽ICP备10003855号
457 Zhongshan Road,116023, Dalian,P.R.China
Tel: +86-411-84379021, Fax: +86-411-84379600    E-mail: sepu@dicp.ac.cn

Supported by:Beijing Magtech

美女图片

美女

美女图片